Generale Synode (GKv) over samenwonende homo’s

Synode 2008Door de Generale Synode [GS] van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) is n.a.v. een appélzaak over samenwonende homo’s een verklaring uitgegeven:

“Verklaring

De synode heeft zich een paar keer vrij uitvoerig beziggehouden met een appèl rond de pastorale bearbeiding van homofiel geaarde broeders en zusters.
Er werd gevraagd om een algemene regel dat een kerkenraad in het geval van het samen één huishouden vormen van homofiele broeders en zusters, ook al beloven zij zich van seksuele omgang te onthouden, de tucht naar art.76 K.O. moet bedienen. Die uitspraak heeft de synode niet gedaan.

Duidelijk uitgangspunt voor de GS is dat seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht in het licht van Gods liefdewet onaanvaardbaar is.

Maar hoe dit uitgangspunt toe te passen in bijzondere situaties? De synode heeft n.a.v. het beleid van een bepaalde kerkenraad uitgesproken:

1. dat de betreffende kerkenraad het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van sexuele omgang dient af te wijzen;

2. dat of en op welk moment deze afwijzing gepaard moet gaan met de kerkelijke tucht zoals beschreven in art. 76 KO beoordeeld dient te worden door de betreffende kerkenraad zelf omdat dat behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.”  (bron www.synode.gkv.nl/)

Navraag leert:

  1. Het gaat hier om een appélzaak, waarin één specifiek geval achter gesloten deuren is besproken. Wat exact besproken is blijft vertrouwelijk. Komt dus ook niet in de acta.
  2. Daarmee heeft de afgegeven verklaring dus ook alléén betrekking op het specifieke geval zelf.
  3. De synode heeft hiermee géén algemene uitspraak gedaan over welk gevolg een plaatselijke vergadering aan deze verklaring moet geven.
  4. Wél heeft de GS gecommuniceerd wat in de beslissing omtrent dit specifieke geval als uitgangspunt is genomen.

Signaal

De gemiddelde lezer zal echter de verklaring wél interpreteren als een algemeen bindende zwart/wit-uitspraak en stellen: “De synode stelt, dat een homorelatie niet bestaan kan in Gods liefdeswet!” Maar dat zegt de GS dus net niet! De GS laat het over aan de plaatselijke kerkenraad en bakent de pastorale ruimte niet af. Wel stelt zij dat in het specifieke geval zelfs een relatie met kuisheidsbelofte niet tot de opties behoorde. De vraag is of kerkenraden dat laatste ook zo interpreteren en of zij de dialoog met de homofiele broeders en lesbische zusters wil, durft en zal aangaan.

Oproep

ContrariO wil alle homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken aansporen in gesprek te gaan (of blijven) met de eigen gemeente/kerkenraad, maar anderzijds ook alle gemeent(led)en oproepen een veilige haven te bieden voor elke broeder of zuster met homofiele gevoelens.