ContrariO zoekt aansluiting bij Gods Woord en bij elkaar als Zijn kinderen. De Bijbel is de Bron en norm voor het leven van christenen. Homoseksualiteit en geloof kunnen samengaan. Christenen, die Gods woord als bron en norm voor hun leven aanvaarden en daaruit willen leven, kunnen in de praktijk tot verschillende keuzes komen als het gaat om  homoseksualiteit en hoe daarmee om te gaan.

Als ContrariO vinden wij wederzijdse erkenning, of beter gezegd respect en waardering voor elke christenhomo essentieel, ongeacht diens standpunt. Voor de individuele standpuntbepaling laten we een ieder daarin de ruimte om daarmee om te gaan conform eigen standpunt.  Dit standpunt heeft tevens consequenties voor de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de vereniging. Als leden van ContrariO gaan we met elkaar om op basis van wederzijds respect.